Yellow Foliage

Sensation XL skin — $19

A white skin with yellow leaves for your Sensation XL

Yellow Foliage  skin Sensation XL